30 aug 2013

1,5 jaar autoluw Mechelen: wat kan beter?

Anderhalf jaar na de uitbreiding van de autoluwe binnenstad is het tijd voor een evaluatie. Wat kan beter? Ons baserend op klachten, opmerkingen en studies, worden aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit van de mobiliteit in Mechelen te verhogen. Enkele bijsturingen zijn voorzien vanaf 8 september 2013, mits goedkeuring door de gemeenteraad op 3 september. De stad Mechelen werkt permanent aan de verdere uitbouw van een bereikbare en leefbare stad, zowel voor bewoners als bezoekers. Mobiliteit maakt hier vanzelfsprekend deel van uit en de stad kiest voluit voor het STOP-principe. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen hierbij voorrang op auto's. De uitbreiding van het autoluwe gebied sinds 7 december 2011 past volledig in dit plaatje. Anderhalf jaar na die uitbreiding is het tijd voor een evaluatie. Werden de gewenste doelstellingen bereikt? Wat kan er beter? Evaluatie: plan van aanpak & resultaten

 

Klachtenanalyse
Om de evaluatie zo grondig mogelijk aan te pakken, baseerden we ons op klachten en opmerkingen ontvangen via verschillende kanalen, nl.:

-        via de ombudsman

-        via Vinci Park

-        via de stad Mechelen/OCMW

-        via de adviesraden

-        via callcenter 

De meeste klachten situeerden zich rond vier grote luiken: 

 1. De mogelijkheden voor mensen met een beperkte mobiliteit. Veel klachten kwamen van minder mobielen of van hun bezoekers. Eens gaan winkelen, een terrasje doen of familie een bezoekje brengen werd voor hen moeilijker in de autoluwe binnenstad. Het komen oppikken, thuis weer afzetten, hulp of bezoek brengen is niet vanzelfsprekend. Daarnaast voerde De Lijn in augustus2012 in onze stad een nieuw busplan in, waardoor men nu moet overstappen. Dat alles tezamen bemoeilijkt de vervoersmogelijkheden van minder mobielen in Mechelen. 
 2. De aanduiding van het autoluwe gebied: mensen kennen het systeem blijkbaar onvoldoende. Ondanks ludieke pogingen van het stadsbestuur om autoluwe zones herkenbaar te maken, bleek de signalisatie voor velen niet duidelijk genoeg. Het wegbeeld is immers hetzelfde gebleven en niet verschillend van niet-autoluwe zones, waardoor je als bestuurder niet het gevoel krijgt dat je een aparte zone betreedt. Problematisch was ook dat de gps-diensten vaak nog niet afgestemd waren op de nieuwe situatie en de gps je vaak nog door autoluwe straten stuurde.
 3. Onterechte pv's: een aantal chauffeurs kreeg door het disfunctioneren van het systeem onterecht een pv in de brievenbus. Zij hadden rechtmatige doorgang maar omwille van technische redenen werd hun nummerplaat toch geverbaliseerd.
 4. De mogelijkheden voor leveranciers: door de invoering van venstertijden (niet enkel in Mechelen), vergen leveringen steeds meer logistiek denkwerk. Men geeft aan dat de tijdsvensters leveren soms onmogelijk maakt. 

Naast deze luiken is bij de klachtenanalyse gebleken dat 1 op 5 'klachten' eigenlijk loutere informatieaanvragen waren. Dat geeft aan dat de communicatie beter kan en/of dat de boodschap gewoon vrij complex is. 

Metingen

Naast de klachtenanalyse werden verschillende metingen gehouden. 

-        Studenten hebben binnen hun thesisonderzoek een tevredenheidsenquête uitgevoerd bij bezoekers van Mechelen.

 • Hieruit bleek dat 85 % van de bezoekers tevreden was vanwege de verkeersveiligheid en attractiviteit van de binnenstad.

-        Er werden verkeerstellingen gedaan, ter indicatie van het microklimaat, bereikbaarheid en leefbaarheid.

 • Het verkeer bleek op veel plaatsen in de binnenstad afgenomen of gestagneerd. De verkeersstop aan de IJzerenleen heeft ervoor gezorgd dat er 70 % minder sluipverkeer is doorheen dit hart van de stad. In slechts enkele straten werd meer verkeer gemeten.
 • Zowel de randparkings als de centrumparkings kennen nog steeds een hoge bezettingsgraad. Er wordt dus niet minder naar Mechelen gereden.

-        Er werden passantentellingen gedaan.

 • In oktober 2012 telde men op de Bruul 50 000 meer bezoekers dan in oktober 2010. De Bruul heeft dus duidelijk aan attractiviteit gewonnen, terwijl deze belangrijkste winkelstraat zich ook in een autoluwe zone bevindt.

-        De interne werking werd geëvalueerd.

 • De interne procedure wordt in de toekomst efficiënter.  Een voorbeeld: als trouwer dien je niet langer bij Vinci Park te gaan voor het registreren van nummerplaten. Je hoeft enkel een aanvraag te doen bij Burgerlijke stand, die het verder voor je regelt.
 • In de toekomst tracht men voor niet-betaalde pv's ook de GAS-procedure op te starten, zodat deze niet telkens door het parket moeten worden behandeld. Daardoor wordt het behandelen van betwiste pv's veel eenvoudiger.

-        Het aantal boetes daalt verder.

-        Momenteel worden er nog luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. 

Nog enkele opmerkelijke vaststellingen:

-        Uit de analyse van de binnengekomen klachten en opmerkingen blijkt dat de meerderheid van de mensen over het algemeen wel de zin inziet van een autoluwe binnenstad, maar zelf niet consequent is. Zo heeft men vaak een uitleg waarom het principe niet op hen van toepassing is.

-        De autoluwe binnenstad zorgt ervoor dat het openbaar vervoer vlotter door de stad kan rijden. De Lijn gaf aan dat de centrumpendel veel stipter kan rijden nu de congestie op het traject verdwenen is. Door het openbaar vervoer nog steeds toegang te verlenen door de binnenstad, merken we dat het een sterkere concurrent wordt voor de auto.

-        Uit de tevredenheidsenquête bij bezoekers bleek dat het verkeersveiligheidsgevoel stijgt.

Op basis van bovenstaande informatie heeft de stad enkele maatregelen genomen om de knelpunten aan te pakken. 

Aanpassingen

Tussentijdse aanpassingen

Sinds de invoering van de autoluwe binnenstad werden al geregeld aanpassingen doorgevoerd ter optimalisatie. 

Sinds april 2013 is de navigatiestructuur van de website volledig aangepast zodat je zeer
vlot de nodige informatie kan raadplegen. De website is gebruiksvriendelijker en werd beter afgestemd op de wensen en noden van gebruikers. 

 • Proefopstellingen aanduiding autoluw gebied

Sinds juni wordt geëxperimenteerd met enkele proefopstellingen ter verbetering van de voorsignalisatie:

 • Voor de autoluwe Bruul: vlak voor het kruispunt O.L.V.-straat/G. Van Egmontstraat staan borden op A0 formaat langs weerszijden van de straat.
 • Voor de stop aan het Schepenhuis: ter hoogte van de inrit van de ondergrondse parking Grote Markt staan boomvakken die de automobilisten afraden richting Schepenhuis te rijden.
  • Voor beide locaties (Bruul + IJzerenleen) is het aantal overtredingen gehalveerd als gevolg van een betere opstelling van de voorsignalisatie.
  • Voor de autoluwe F. de Merodestraat: tussen de Van Hoeystraat/Biest en vlak voor het kruispunt met de Varkensstraat staan borden op A0 formaat langs weerszijden van de straat.
   • Hier werd een lichte stijging van het aantal overtredingen opgetekend. Wellicht is dit te wijten aan het feit dat de zone pas afgebakend is na het kruispunt met de Varkensstraat en aan een minder duidelijke opstelling. De stad onderzoekt of de zone eerder moet starten (aan het kruispunt), zodat automobilisten nog op tijd kunnen kiezen voor een andere route. 

Uit de cijfers blijkt dat de proefopstelling voor de stop aan het Schepenhuis het meeste rendeert. Een wegversmalling met een ruimtelijke geleiding is bijgevolg het effectiefst. De stad gaat nu onderzoeken hoe deze opstellingen geoptimaliseerd kunnen worden. 

Sowieso wordt bij de heraanleg van het gebied rond de Sint-Janstraat en de as station-Bruul het autoluwe gebied beter geaccentueerd en herkenbaar gemaakt. 

 • Online applicatie

Het systeem om online nummerplaten (voor handelaars en bewoners) in te voeren had regelmatig te kampen met technische defecten en kon soms de grote hoeveelheden nummerplaten moeilijk verwerken. Daarom werd in juni 2013 een volledig nieuw systeem ontwikkeld, dat betrouwbaarder, performanter en toegankelijker is. Deze software zorgt ervoor dat de invoering van nummerplaten makkelijk en snel verloopt. Bekijk op www.mechelen.be/autoluw een filmpje met meer uitleg over het systeem. 

 • Het aantal onterechte pv's neemt af door verbeteringen aan het systeem. 

Aanpassingen vanaf 8 september 2013
Vanaf 8 september worden enkele nieuwe aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn vooral gericht op een flexibelere regelgeving voor minder mobielen en voor de aanvraag van vergunningen. 

Minder mobielen 

 • Minder mobiele personen gedomicilieerd in een autoluwe zone hebben recht op 3 permanente vergunning en 104 regularisaties per jaar (2 per week), met een maximum van 2 per week. Hierdoor kunnen ze flexibeler vervoer regelen.

   

  Voorheen kreeg je als minder mobiele 2 permanente vergunningen en geen regularisaties. 

 • Op mechelen.be/autoluw vinden minder mobielen alle info over bereikbaarheid makkelijk terug via een aparte subrubriek. 

Vergunningen 

 • Toegang privéparkeerplaatsen
  Uit de evaluatie blijkt dat eigenaars van privéparkeerplaatsen ijverden voor een flexibelere regeling zodat hun bezoekers hier makkelijker gebruik van kunnen maken. Voortaan kunnen de eigenaars achteraf de nummerplaten van hun bezoekers doorgeven via regularisatie. Daarnaast behouden ze hun 2 permanente vergunningen per parkeerplaats. 

Voorheen had je als eigenaar van een privéparking recht op 2 permanente vergunningen per parkeerplaats en geen regularisaties. 

 • Retributie in het kader van werken
  Aannemers dienen vanaf 7 nummerplaten een retributie te betalen (per dag per nummerplaat: € 1, per week per nummerplaat: € 10, per maand per nummerplaat: € 50). Deze bijdrage dekt de administratieve kost en stimuleert de aanvragers om enkel het nodige aantal voertuigen te voorzien.

   

  Regularisaties
  Indien je dringend en onverwacht omwille van een spoedgeval in het autoluwe gebied moet zijn, kan je een boete achteraf vermijden door een regularisatie aan te vragen. Deze aanvraag dient uiterlijk de eerste werkdag nadien voor 23u te gebeuren.

  Voorheen moest de aanvraag binnen zijn ten laatste de eerste werkdag nadien voor 11u. De termijn wordt dus met 12u verlengd. 

 • Pers
  Zendwagens van de lokale pers krijgen een tijdelijke vergunning voor een jaar. De overige pers vraagt op voorhand een tijdelijke vergunning aan in het kader van een specifieke gebeurtenis, of regelt dit achteraf via een regularisatie.

Voorheen kreeg pers geen toegang tot het autoluwe gebied, tenzij met toestemming van de burgemeester. 

 • Administratieve vereenvoudiging voor trouwers
  Trouwers kunnen hun tijdelijke vergunningen meteen in orde brengen bij de huwelijksaangifte in het Huis van de Mechelaar.

   

  Voorheen dienden ze een aparte aanvraag te doen via Vinci Park.

! Update je gps-systeem !
De kaartenbouwers voor de gps-systemen zijn sinds de uitbreiding van het autoluwe gebied geïnformeerd. Werk je kaarten op je gps-toestel dus bij, zodat je de laatste versie hebt. 

Geplande aanpassingen in de toekomst

In de toekomst worden nog aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de kwaliteit van de mobiliteit in Mechelen. 

Op korte termijn:

-        Verkeerplanologische studie van de binnenstad maken. Hoe kunnen we de binnenstad nog aangenamer, attractiever en leefbaarder maken, zonder bereikbaarheid uit het oog te verliezen?

-        Een update van het parkeergeleidingssysteem

-        Onderzoek naar mogelijkheden om gebundeld vervoer van minder mobiele personen te organiseren 

Op middellange termijn:

-        Zorgen voor extra parkeergelegenheid in de rand

-        Het zoeken naar een oplossing voor de stedelijke distributie.

-        Permanente duurzame constructie om het autoluwe gebied aan te duiden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.