30 apr 2011

BEHEERSOVEREENKOMST VOOR FORT VAN WALEM

In 2009 verkocht de stad Mechelen het Fort van Walem aan Natuurpunt Beheer vzw. Daarbij werd overeengekomen dat er een beheersovereenkomst werd afgesloten inzake het

natuurbeheer, de erfgoedzorg voor de militair-historische site, het educatief beheer in functie van het algemeen belang en het openstellen van het gebied voor onder andere milieu-educatieve activiteiten. In april ondertekenden Natuurpunt en de stad Mechelen de overeenkomst.

 

De
opmaak van een beheersovereenkomst vormde een essentieel onderdeel in de
doorverkoop van het Fort van Walem aan Natuurpunt. Deze overeenkomst heeft tot
doel om de domeinen van beheer, waarop het toekomende beheersplan zal worden
opgebouwd, te omschrijven. Drie belangrijke beheerdomeinen dringen zich op:

 

 1. Het fort als gebied
  met een hoge natuurwaarde, waarbij een bijzondere aandacht gaat naar de
  habitat voor vleermuizen, het ecosysteem van de ringgracht, het behoud en het
  versterken van de omgevende bosgordel als buffer. Verwijzend naar de
  koopovereenkomst wordt een beheer gezocht waarbij de hoge natuurwaarde
  wordt gekoppeld aan niet-verstorende natuureducatie voor fauna en flora
 2. Het fort als
  bouwkundig / militair-historisch geheel
 3. Het fort als
  memoriaal dat het respect verdient als laatste rustplaats voor gesneuvelden.
  Hierbij wordt de stabiliteit van het betonnen gedenkkruis in eerste fase
  onderzocht op zijn veiligheid om - zo nodig - in een verdere fase te
  worden gestabiliseerd.

 

De
stad Mechelen hecht grote waarde aan het gecontroleerd educatief en recreatief
gebruik en de betrokkenheid van de inwoners van Walem bij de opbouw van het
beheersplan en de latere opvolging er van. Zo zullen de inwoners via de
heemkundige kring structureel in de beheerscommissie worden opgenomen. Ook de
Simon Stevinstichting wordt opgenomen om de belangen van het memoriaal
invulling te geven. Daarnaast zitten de stad en Natuurpunt zelf, de
Vleermuizenwerkgroep en het regionale landschap Rivierenland in de commissie.
De klassering als monument vormt geen beletsel voor de natuurlijke ontwikkeling,
maar er moet wel rekening mee gehouden worden bij de opmaak van het plan.

 

De
beheersovereenkomst geeft de krijtlijnen aan waarbinnen en op welke termijn het
beheersplan wordt opgebouwd. De formele aanvraag van het beheersplan wordt ingediend
bij de hogere overheid rond oktober van dit jaar.

 

"Als
stad zijn we er van overtuigd dat met de ondertekening een belangrijke stap
werd gezet om van het Fort een nog mooier pareltje te maken waar Mechelen fier
mag op zijn. We zijn ook zeer tevreden over de goede samenwerking met
Natuurpunt, die hiermee nog wordt versterkt.", aldus schepen van Leefmilieu
Marina De Bie.

 Fort
van Walem

 "Het
Fort Van Walem is een belangrijk natuurlijk en historisch begrip voor Mechelen.
Toch stond het fort zeer lang leeg en verloederde het aan sneltreintempo. Door
die verwaarlozing werd het fort echter wel de bakermat voor diverse diersoorten
en kalkminnende flora, die door het gesloten karakter van het fort kans kregen
om zich te ontwikkelen. Ondanks vandalisme en brandstichting werd het fort een
uniek stukje natuur in Mechelen.

 Omdat
het Fort oorspronkelijk als 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen' in de
gewestplannen was opgenomen, was dat nog geen garantie dat enerzijds de
natuurlijkheid en anderzijds de architecturale en historische erfgoedwaarde
zouden behouden blijven. Vandaar dat begin 2000 stappen ondernomen werden door
de stad om het fort te verwerven om zo deze belangrijke waarden te bewaken.

Schepen
van Leefmilieu Marina De Bie: "Het Fort van Walem maakt deel uit van de
buitenste Antwerpse fortengordel en werd in mei 2001 aangemeld als Habitatrichtlijngebied
van uitzonderlijk Europees belang voor overwinterende vleermuizen bij de
Europese Commissie. De onteigening van het gebied eind 2008 en de doorverkoop
onder voorwaarden aan Natuurpunt midden 2009 was dan ook een grote stap
voorwaarts."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.