18 dec 2015

Resultaten hernulmeting CO2-uitstoot Mechelen

Globale uitstootopzichte

ten van referentiejaar 2011 daalt met 8% 

 

Stad Mechelen is globaal gezien op de goede weg, dat blijkt uit de hernulmeting voor het referentiejaar 2013 die FutureProofed in opdracht van de stad uitvoerde. Een sterke daling bij de huishoudens (-20%) en de tertiaire sector (-14%) zorgen voor de globale daling van 8%.

 

De nulmeting en hernulmetingen zijn een cruciaal element binnen Mechelen Klimaatneutraal. Deze analyses zijn immers het belangrijkste meetinstrument waar alle (beleids-)inspanningen aan afgetoetst kunnen worden. Omdat er een tijd over gaat vooraleer alle gegevens gekend zijn, gaat het telkens over de emissies van 2 jaar eerder. We geven u de cijfers in kader van de Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) (= zonder uitstoot verkeer op de E19 door geringe impact van stad hierop).

 

 

Globaal

Tussen 2011 en 2013 wordt een globale daling van de CO2-eq uitstoot van 8% vastgesteld. Deze is te wijten aan een sterke daling bij de huishoudens van 20% en bij de tertiaire sector (14%). De emissies op het vlak van mobiliteit zijn met 8,8% gestegen, te wijten aan de stijging van het aantal afgelegde kilometers met 11%. 
Schepen Marina De Bie van Klimaat en Energie legt uit: "Om de doelstelling binnen de Convenant of Mayors van -20% te halen tegen 2020, is een verlaging met 5% in 2013 noodzakelijk. Met de globale daling van 8% zitten we momenteel dus goed op schema. Dit is een zeer positief gegeven, maar we beseffen uiteraard maar al te goed dat de uitdagingen zeer groot blijven."


In detail

 • Huishoudens: daling van de uitstoot met 20,3% tov 2011 (-35 kTon CO2-eq)
  • Grote daling verbruik elektriciteit en stookolie (resp. -27% en -35% kWh, samen goed voor een daling van 24 kTon CO2-eq)
  • Daling elektriciteitsverbruik opvallend tov Vlaanderen: -27% vs. +1,2% voor Vlaanderen
  • Reden: eigen productie d.m.v. zonnepanelen, verdubbeling warmteproductie via zonneboilers, stimulans investeringen (belastingsvoordeel,?)
 • Tertiaire sector: daling van 14% (-17 kTon CO2-eq), o.a. door sterke daling gebruik stookolie (-26% in MWh en in kTon CO2-eq (-5 kTon CO2-eq))?
 • Mobiliteit: stijging uitstoot van 9% ten gevolge van het hoger aantal gereden kilometers (+11%) (geen specifieke gegevens voor Mechelen, extrapolatie cijfers Vlaamse gewest)
  • Grootste impact blijft personenvervoer: 94% van alle gereden kilometers te wijten aan personenvervoer.
  • Lagere uitstoot/wagen compenseert stijging aantal kilometers gedeeltelijk.
 • ?Energieproductie: enkel vooruitgang op het vlak van zonne-energie.
  • Totale productie stijgt met 113%, te wijten aan 133% toename productie zonne-energie. Totale hernieuwbare productie op het grondgebied: 13 000 MWh (= verbruik van 3700 gezinnen).
 • ?Stedelijke diensten: reductie van 7,9% (7 kTon CO2-eq)
  • ?45% van deze reductie te wijten aan minder verbruik diesel en benzine?
  • Doelstelling reductie gebouwen 25% en vloot 50% tegen 2020:
   • -6,7% momenteel voor gebouwen (-5,6 nodig om op schema te zitten)
   • -7,9% momenteel voor de vloot (-11,1% nodig op op schema te zitten)
   • Niet op koers op het vlak van de stedelijke vloot, maar grootste investeringen en vernieuwingen op dat vlak zijn van 2013 en later. 

 

"De daling van 20% CO2-eq bij de huishoudens tussen 2011 en 2013 is een zeer mooi resultaat. Het is duidelijk dat gezinnen op de kar gesprongen zijn en alle bestaande stimuli aangrijpen om hun energieverbruik te beperken. Het is onze ambitie als stad om dit te blijven stimuleren en faciliteren", aldus nog schepen Marina De Bie. "Ook op het vlak van mobiliteit ligt een belangrijke sleutel bij de individuele Mechelaar. We werken al lange tijd aan het verduurzamen van de mobiliteit, maar omdat er geen cijfers zijn voor Mechelen alleen is het moeilijk het effect ervan te bepalen. We blijven de inspanningen in elk geval volhouden en hopen dat we daar voor de volgende hernulmeting wel effecten van kunnen zien."

 

Conclusies

 • Algemeen op koers om doelstellingen te halen:
  • ??Vooral Huishoudens en Tertiaire sector OK
  • Efficiëntie stookinstallaties, premies, EPB/EPC?
  • Shift van stookolie naar aardgas volop bezig
 • Mobiliteit volgt (nog) niet?
  • Aantal gereden km stijgt nog?
  • Efficiëntie compenseert (deels)
  • Veel acties van de stad, maar nog niet merkbaar in 2013 wegens traagheid & resolutie verkeersmodel

??

Nog enkele cijfers berekend per Mechelaar:

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.