23 mei 2012

Stad Mechelen, Ivarem, Igemo en de OVAM ondertekenen samenwerkingsverband

De Stad Mechelen, IVAREM, IGEMO en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaan vanaf 15 mei van start met een . Hiermee willen ze een geïntegreerde vorm van ondersteuning en samenwerking op maat van de stad bieden, zowel voor het als voor het

gebiedsgericht samenwerkingsverbandafval- en materialenbeleidbodembeleid. Dit strategisch samenwerkingsverband zal lopende dossiers, nieuwe projecten, maar ook ideeën over toekomstige plannen bundelen.

Schepen van Leefmilieu en Afvalpreventie Marina De Bie klinkt enthousiast: " Bij dit nieuwe samenwerkingsverband zijn alle belangrijke partners betrokken. Het stelt ons in staat meteen op verschillende werkterreinen aan de slag te gaan. We werken aan een sanering van zwaar vervuilde gronden aan de Arsenaal-site, aan een verduurzaming van het evenementenbeleid en aan het in kaart brengen van de bodemkwaliteit over heel Mechelen. Als je een huis koopt, zal je meteen weten of er in het verleden zware verontreiniging plaatsgevonden heeft of niet."

Mechelen, de thuisstad van de OVAM, is voor de OVAM al decennia een belangrijke partner. De resultaten die beide partijen samen kunnen voorleggen zijn zonder meer erg goed. De beperking van het restafval tot slechts 133,36 kg per inwoner is hiervan een mooie illustratie. Om de samenwerking efficiënter en effectiever te maken, is een strategisch samenwerkingsverband aangewezen. De samenwerking tussen de OVAM en Mechelen is één van de eerste samenwerkingsverbanden in een nieuwe generatie partnerschappen met lokale besturen. In totaal zullen 25 steden en gemeenten van diverse omvang betrokken worden in deze proeffase.

In Mechelen werd het samenwerkingsverband uitgebreid naar de betrokken intergemeentelijke verenigingen IGEMO en IVAREM die snel bereid waren om mee te werken. De stad Mechelen is dan ook verheugd om als één van de eerste steden in Vlaanderen een dergelijk samenwerkingsverband te ondertekenen. Het samenwerkingsverband bundelt lopende dossiers, nieuwe projecten, maar ook ideeën voor toekomstige plannen. Concreet gaat de overeenkomst uit van volgende principes:

-         meer gaan naar een aanpak op maat;

-         samen de gestelde beleidsdoelstellingen realiseren;

-         lokale noden en behoeften detecteren en deze gezamenlijk aanpakken;

-         geen bijkomende administratieve lasten creëren;

-         een meer directe samenwerking onder coördinatie van de OVAM.

Voor elke stad of gemeente is er een centraal aanspreekpunt bij de OVAM, dat alle projecten coördineert. Dit is een vereenvoudiging voor zowel de gemeenten als de OVAM en is een belangrijke stap om samen het afval-, materialen- en bodembeleid op het terrein waar te maken. Het partnerschap richt zich op concrete realisaties, met wederzijds engagement en via een constante dialoog tussen beide partners. Het doel is ondersteuning op maat van de stad bieden, maar de OVAM en Mechelen willen ook bedrijven en andere gemeenten inspireren. Het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden is erg belangrijk omdat lokale besturen vaak met gelijkaardige problemen kampen.

Het samenwerkingsverband met de stad Mechelen omvat zes projecten. De geplande projecten zijn al in uitwerking, de projectideeën werden weerhouden voor uitwerking in de toekomst.

Geplande projecten:

Reconversie zone Arsenaal ? Douane

De site ten zuiden van het station van Mechelen bevat een aantal zwaar vervuilde en onbenutte gronden, waarvoor de stad Mechelen een masterplan uitwerkt. Economie en milieu zijn hier belangrijke aandachtspunten. De OVAM ondersteunt het stadsbestuur bij de bodemsaneringen.

Optimaliseren gemeentelijke inventaris van risicogronden

De Stad Mechelen en de OVAM gaan intens samenwerken om te komen tot een zo volledig mogelijke gemeentelijke inventaris van risicogronden. Hierdoor wordt op een efficiënte wijze elke bodemverontreiniging in Mechelen in kaart gebracht. Wie een grond wenst te kopen, krijgt bij de stad Mechelen snel alle informatie over de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Project geweigerde PMD-zakken

In Mechelen zal onderzocht worden hoe het aantal slecht gesorteerde PMD-zakken tot een minimum kan beperkt worden. Waar situeren zich de probleemwijken en welke oplossingen kunnen we naar voor schuiven? Na een positieve evaluatie kan de gekozen oplossing toegepast worden in gans Vlaanderen en zelfs België, aangezien het hier niet enkel om een specifiek Mechels probleem gaat. Dit project wordt voornamelijk getrokken door afvalintercommunale IVAREM.

Project woonzones met potentiële verontreiniging

Op sommige percelen waren in het verleden (potentieel) historische bodemverontreinigende activiteiten gevestigd. Bij verkoop van dergelijke gronden worden de eigenaars geconfronteerd met de verplichting om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, hoewel ze meestal geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele verontreiniging dragen. Door een globale aanpak worden de administratieve en financiële lasten voor de eigenaars verminderd en krijgt de overheid sneller een beeld van de verontreiniging en mogelijke risico's.

Projectideeën:

Duurzaam aankoopbeleid

Daarnaast zal Mechelen binnen het samenwerkingsverband werken aan een vergroening van het aankoopbeleid van de stad. Bart Somers, burgemeester van Mechelen: "Mechelen is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en wil met een milieuvriendelijk aankoopbeleid niet alleen haar eigen bewoners, maar ook andere gemeenten inspireren."

Verduurzamen evenementenbeleid

Ook wordt er extra aandacht besteed aan de verduurzaming van Mechelse evenementen. De stad heeft veel evenementen die al een duurzame insteek hebben, maar via een uitgewerkte methodiek willen Mechelen en de OVAM de lat hoger leggen. De intercommunale IGEMO is een zeer belangrijke en ondersteunende partner voor de uitwerking van deze projectideeën.

Over de OVAM-samenwerkingsverbanden

De OVAM-samenwerkingsverbanden kaderen in het beleid van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en de strategie van de OVAM om de rol van lokale besturen als partner in het afval-, materialen- en bodembeleid te valoriseren. De samenwerkingsverbanden werden ook opgenomen in het Vlaanderen in Actie programma (ViA). Lokale besturen kampen soms met problemen die niet in de gangbare programma's kunnen worden opgenomen. Daarom biedt de OVAM ondersteuning op maat van de stad of gemeente. Zo creëren we een win-winsituatie: de OVAM realiseert het beleid en stelt zijn expertise aan steden en gemeenten ter beschikking om lokale problemen op te lossen.

Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM: "Het doel is om de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van dit nieuwe instrument onder de loep te nemen. Verloopt de proeffase positief, dan zullen we bekijken hoe we dit type partnerschap later aan andere Vlaamse gemeenten kunnen aanbieden."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.